logo epuap1
logo bip
logo fb

Konkursy

25 lutego 2019

XIX Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji - regulamin

XIX Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji - regulamin

(do pobrania załączniku)

 

I Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu, w szczególności IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (organizator etapu powiatowego, rejonowego i finałowego konkursu). Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego  oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

II Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy
  z młodymi pasjonatami,
 • przygotowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

III Poziomy konkursu

XIX PKM odbywa się na dwóch poziomach.

Uczestnikami pierwszego poziomu konkursu  mogą być uczniowie klas pierwszych liceów, klas pierwszych i drugich techników oraz klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych, zaś uczestnikami drugiego poziomu uczniowie klas drugich liceów oraz klas trzecich techników.

IV Etapy konkursu

Konkurs (na każdym z poziomów) przebiega w czterech etapach: szkolnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (finał). Poszczególne etapy każdego z poziomów (oprócz szkolnego) odbywają się w tym samym dniu i o tej samej godzinie (godz. 1000).

Uczeń może być uczestnikiem konkursu tylko na jednym poziomie.

V Organizacja PKM

Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja PKM wyłoniona z macierzystej szkoły według opracowanych przez siebie zasad. Tematy zadań opracowuje komisja szkolna. Następnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019 r. przekazuje (formalnym pismem) listy zwycięzców etapu szkolnego przewodniczącemu odpowiedniej komisji powiatowej do szkoły, w której odbywać się będą eliminacje etapu powiatowego. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisjach konkursowych na każdym z etapów konkursu oraz zgody prawnych opiekunów uczestników konkursu na wykorzystanie danych do celów konkursu. Po przekroczeniu terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do etapu powiatowego szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłosić czterech uczniów na każdy z dwóch poziomów konkursu, zaś gimnazja jednego ucznia na pierwszy poziom. Dopuszczalna jest większa liczba zgłoszonych jednakże pod warunkiem uzyskania zgody przewodniczącego komisji dodatkowej powiatowej i wytypowania dodatkowej osoby do poprawy prac konkursowych. Etap powiatowy odbędzie się 2 marca 2019 r., etap rejonowy 30 marca 2019 r., zaś etap wojewódzki 27 kwietnia 2019 r. Finałem konkursu kieruje Adam Kawałek i odbywa się on w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 82). Zestaw konkursowy będzie składał się we wszystkich etapach z pięciu zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie każdego z etapów wynosi 150 minut. Uczestnika konkursu obowiązuje rozwiązanie wszystkich ogłoszonych zadań. Każde zadanie oceniane jest w skali 0 – 6 pkt. Uczniowie mogą używać kalkulatorów prostych. Prace uczniów na wszystkich etapach są kodowane. Zestawy pytań konkursowych opracowują przewodniczący I i II poziomu konkursu we współpracy z pracownikami Politechniki Rzeszowskiej oddelegowanymi przez RO PTM (dr Paweł Witowicz i dr Janusz Dronka) i dostarczają je do odpowiednich przewodniczących komisji powiatowych (rejonowych) i wojewódzkiej.  Zespół oceniający powołuje odpowiedni przewodniczący komisji powiatowej, rejonowej lub wojewódzkiej. Przewodniczący Komitetu PKM nadzoruje zespół oceniający prace etapu wojewódzkiego. Prace wszystkich etapów muszą być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach poprawy można dokonać do trzech dni po zawodach danego etapu, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komitetu PKM. Protokół etapu powiatowego (rejonowego) dostarcza przewodniczący komisji konkursowej odpowiedniemu przewodniczącemu komisji bezpośrednio wyższego stopnia oraz w postaci elektronicznej (plik Excel-ujednolicone tabelki w exelu Sekretarz Komitetu PKM  prześle do wszystkich szkół) Sekretarzowi Komitetu PKM na adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od daty etapu powiatowego, a do 6 marca 2019r. w przypadku etapu rejonowego. Listę osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego (wojewódzkiego) ustala się na zebraniu przewodniczących komisji powiatowych (rejonowych) po otrzymaniu wszystkich protokołów etapu powiatowego (rejonowego). Zebranie takie zwołuje przewodniczący komisji rejonowej (wojewódzkiej). Przewodniczący komisji powiatowych podają odpowiednim przewodniczącym komisji rejonowych wraz z protokołami z pierwszego etapu adresy mailowe, na które otrzymają informacje o liście zakwalifikowanych do etapu rejonowego. Do etapu rejonowego (wojewódzkiego) zostaną zakwalifikowani zwycięzcy etapu powiatowego (rejonowego) oraz wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w eliminacjach powiatowych (rejonowych) co najmniej tyle punktów ile wynosi minimum kwalifikacyjne ustalone podczas zebrania przewodniczących komisji. Ponadto do etapu rejonowego zostaną zakwalifikowani zwycięzcy Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego dla Szkół Zawodowych.  Koszty dojazdu do szkoły, w której odbywa się etap powiatowy (rejonowy, wojewódzki) pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość odwołania się od ilości przyznanych punktów. Odwołania takie rozpatrywane mogą być w poszczególnych komisjach powiatowych ( rejonowych) nie później niż do momentu przekazania wyników na kolejny etap. Odwołanie należy kierować do przewodniczącego danego etapu drogą pisemną lub e – mailową, z podaniem numeru zadania i krótkiego uzasadnienia wnoszonego odwołania. .Listę osób zakwalifikowanych do wyższego etapu konkursu oraz listę jego laureatów i wyróżnionych w finale publikuje się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz IV LO w Rzeszowie. Uczestnicy etapu finałowego, którzy nie zdobyli tytułu laureata lub wyróżnienia w konkursie, otrzymują tytuł finalisty PKM. Uczniowie gimnazjum biorący udział w I poziomie finału konkursu podlegają  odrębnej klasyfikacji. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym opublikowanie nazwiska ucznia odbierają przewodniczący komisji powiatowych podczas etapu powiatowego.

W skład rejonu rzeszowskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: rzeszowskiego (grodzkiego i ziemskiego), strzyżowskiego, łańcuckiego, dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, leżajskiego.

W skład rejonu krośnieńskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: krośnieńskiego (grodzkiego i ziemskiego), jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego.

W skład rejonu przemyskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: przemyskiego (grodzkiego i ziemskiego), jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

W skład rejonu tarnobrzeskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: tarnobrzeskiego (grodzkiego i ziemskiego),stalowowolskiego, niżańskiego, janowskiego oraz Lublina.

W przypadku zgłoszenie do konkursu szkoły spoza województwa podkarpackiego przewodniczący szkolnego komitetu uzgadnia udział uczniów w etapie powiatowym
z przewodniczącym dowolnie wybranej komisji powiatowej( dla województwa lubelskiego z przewodniczącym komisji w Lublinie lub Janowie Lubelskim).

 VI Zadania Przewodniczącego Powiatowej i Rejonowej Komisji PKM

 • udzielanie uczniom i nauczycielom informacji o organizacji terminach i zasadach udziału w konkursie,
 • opracowanie zasad kodowania prac etapu powiatowego (rejonowego),
 • powołanie zespołu oceniającego etap powiatowy (rejonowy),
 • zorganizowanie powiatowego (rejonowego) etapu konkursu,
 • nadzorowanie poprawy zadań konkursowych, która musi się odbyć w dniu etapu
 • dążenie do pozyskania ewentualnych nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w etapie powiatowym oraz sporządzenie i rozdanie dyplomów,
 • napisanie protokołu z etapu powiatowego i przekazanie go Przewodniczącemu Komisji Rejonowej PKM
 • w przypadku przewodniczącego komisji rejonowej zwołanie zabrania przewodniczących komisji powiatowych w celu kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego,
 • popularyzacja konkursu na terenie powiatu (rejonu).

VII Zadania Komitetu PKM:

 • opracowanie regulaminu konkursu,
 • przygotowanie zadań na wszystkie etapy (oprócz szkolnego) i kryteriów ich poprawy (Przewodniczący I i II poziomu PKM wraz z dr. Pawłem Witowiczem i dr. Januszem Dronką),
 • przygotowanie wzoru protokołów poszczególnych etapów (oprócz szkolnego),
 • dostarczenie zestawów zadań i wzoru protokołów do przewodniczących komisji,
 • zorganizowanie etapu wojewódzkiego PKM,
 • powołanie zespołu oceniającego zadania etapu wojewódzkiego.
 • wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,
 • pozyskanie ewentualnych sponsorów etapu wojewódzkiego, sporządzenie i rozdanie dyplomów,
 • zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników dla laureatów i wyróżnionych,
 • popularyzacja konkursu.
VIII Zadania Sekretarza PKM
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji konkursu.,
 • opracowanie wraz z innymi członkami Komitetu sprawozdania z kolejnych edycji konkursu,
 • przyjmowanie korespondencji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dotyczącej konkursu i odpowiadanie na nią
  (w porozumieniu ze stosownymi członkami Komitetu PKM)
 • wydawanie dyplomów w przypadku nieobecności laureatów i wyróżnionych na uroczystym rozdaniu nagród,
 • udzielanie informacji na temat kwalifikacji do wyższych etapów konkursu oraz wynikach finału. (kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

IX Tematyka XIX PKM:

Poziom I

Treści występujące w podstawie programowej gimnazjum (z 2007 r.) oraz (w zakresie szerszym):

 • podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych (+++),
 • liczby i działania (+++),
 • wartość bezwzględna i jej własności (-++),
 • równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi(dające się sprowadzić do pierwszego stopnia) (+++),
 • własności figur (+++),
 • podstawowe twierdzenia planimetrii - tw. Pitagorasa, (+++),
 • własności funkcji jednej zmiennej (-++),
 • równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych (+++),

Poziom II

Wszystkie treści jak dla poziomu I  na etapie wojewódzkim oraz:

 • podstawy geometrii analitycznej (równanie prostej, odległość punktów)(+++)
 • dowody nierówności i tożsamości (+++),
 • kąty w okręgu (+++),
 • podstawy trygonometrii – zastosowanie w geometrii (+++),
 • trójmian kwadratowy (w tym wzory Viete’a i zadania z parametrem) (+++),
 • funkcje wielomianowe i funkcje wymierne (-++),
 • równania, nierówności i układy równań stopnia wyższego niż pierwszy (+++),
 • pola figur(+++),
 • twierdzenie sinusów i cosinusów (--+),

Wyjaśnienie :(+++) oznacza zagadnienia obowiązujące od etapu powiatowego konkursu,

             -  (-++) oznacza zagadnienia obowiązujące od etapu rejonowego konkursu,

             - (--+) oznacza zagadnienia obowiązujące podczas finału konkursu.

Temat wiodący XIX PKM: Równania, nierówności, układy równań jednej lub wielu zmiennych.

 

X Skład Komitetu XIX PKM:

mgr Adam Kawałek – Przewodniczący Komitetu PKM, (SNM, PCEN w Rzeszowie - wicedyrektor, ul. Niedzielskiego 2, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),

mgr Zdzisław Bocheński – Sekretarz Komitetu PKM

dr Paweł Witowicz – członek komitetu, konsultant zadań konkursowych (Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 6 35-959 Rzeszów)

dr Janusz Dronka – członek komitetu, konsultant zadań konkursowych (Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 6 35-959 Rzeszów),

mgr Dorota Gajdek – Przewodniczący I Poziomu PKM (IV LO, ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów)

mgr Wiesław Bać – Przewodniczący II Poziomu PKM (I LO w Rzeszowie ul. 3 Maja 35-030 Rzeszów),

mgr Piotr Trynkiewicz – Przewodniczący Przemyskiej Komisji Rejonowej PKM( I Liceum Ogólnokształcące 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 4),

mgr Ireneusz Stawarz – Przewodniczący Krośnieńskiej Komisji Rejonowej PKM (I LO  38-500 Sanok ul. Zagrody 1),

mgr Beata Bieńko, mgr Iwona Dyderska – Przewodniczący Rzeszowskiej Komisji Rejonowej PKM (Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów)

mgr Piotr Drąg – Przewodniczący Rzeszowskiej Komisji Rejonowej PKM (IV LO ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów)

mgr Irena Koperstyńska – Przewodniczący Tarnobrzeskiej Komisji Rejonowej PKM (Zespół Szkół w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17)

XI Przewodniczący komisji powiatowych konkursu

(wchodzą w skład Komitetu PKM)

L.p.

Powiat

Przewodniczący komisji powiatowej

Szkoła, w której odbędzie się etap powiatowy konkursu

1.

brzozowski

mgr Joanna Bieńkowska

Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie,

ul. Prof. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów

2.

jasielski

mgr Renata Władyka

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,

ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło

3.

sanocki

mgr Ireneusz Stawarz

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku,

ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok

4.

bieszczadzki i leski

mgr Bernard Baran

Liceum Ogólnokształcące w Lesku,

ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko

5.

krośnieński  (grodzki i ziemski)

mgr Andrzej Bysiewicz

I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie,

ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno

6.

stalowowolski

mgr Irena Koperstyńska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli,

ul.Hutnicza  37-450 Stalowa Wola

7.

niżański

mgr Janusz Niemiec

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1   37-400 Nisko

8.

tarnobrzeski (grodzki i ziemski)

mgr Wioletta Burnat-Zdroszczyk,

mgr Maria Borycka

Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika
w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 13, 39-400 Tarnobrzeg

9.

kolbuszowski

mgr Joanna Kozubal

mgr Jadwiga Michalczyk

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej,

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

10.

ropczycko-sędziszowski

mgr Agnieszka Smolak

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce

11.

strzyżowski

mgr Jerzy Moskal.
mgr Maria Cieplińska

Liceum Ogólnokształcące  w Strzyżowie,

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

12.

mielecki

mgr  Wojciech  Maryniak

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu,

ul. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec

13.

łańcucki

mgr Małgorzata Wiatr

Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie,

ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut

14.

dębicki

mgr Jolanta Pietrzyk. mgr Lucyna Bączek

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy,
ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica

15.

leżajski

mgr Barbara Klekacz

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku,

ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk

16.

rzeszowski (grodzki i ziemski – technika i licea profilowane)

mgr Beata Bieńko,
mgr Iwona Dyderska

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie,

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

16

rzeszowski (grodzki i ziemski –licea ogólnokształcące

mgr Joanna Skoczylas

IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,
ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów

17.

lubaczowski

mgr Janina Roczniak

Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie,

ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów

18.

przeworski

mgr Bożena Fejdasz

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk

19.

jarosławski

mgr Katarzyna Trynkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu,

ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław

20

jarosławski

mgr Agnieszka Sowa

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

ul. Kraszewskiego3, 37-500 Jarosław

21.

przemyski (grodzki
 i ziemski)

mgr Tadeusz Baran

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,

ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

22

przemyski (grodzki
 i ziemski)_

mgr Leszek Sochański

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,

ul. B-pa Glazera 44, 37-700 Przemyśl

23

janowski

mgr Zygmunt Sowa

Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim,
ul. Jana Pawła II nr. 1,23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie

24

Lublin

mgr Grzegorz Wierucki

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
20-075 Lublin
ul. Ogrodowa 16

+48 81-532-17-32

Przewodniczący Komitetu XIX PKM

             Adam Kawałek

Kontakt: telefon: 17 8534097 w.24

 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w tym wizerunku przez: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów lub inne szkoły, w których przebiegają poszczególne etapy konkursu wymienione w regulaminie XIX PKM

 1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z Regulaminem tego konkursu
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, informacje dotyczące przynależności szkolnej i klasowej dziecka oraz wizerunek w formie publikacji zdjęć.
 3. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
 5. Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
 6. Jestem świadomy/świadoma, że dane osobowe mojego dziecka zostaną udostępnione odbiorcy danych, tj. Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie , ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, a wyniki konkursu opublikowane na stronie pcen.pl oraz matematyka.pcen.pl.

Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data

…………………………………………………………..................

Klauzula informacyjna (druga strona):

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów lub inna szkoły wymieniona w regulaminie konkursu, w których przebiega jeden z etapów.
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z Regulaminem tego konkursu.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępnione: Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie , ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów.
 4. Z XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji w roku szkolnym 2018/2019 zostanie sporządzona fotorelacja. Zdjęcia uczestników konkursu w tym laureatów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej pcen.pl, matematyka.pcen.pl, IV LO w Rzeszowie oraz stronach internetowych szkół, w których przebiega etap powiatowy konkursu.
 5. Na ww. stronach internetowych będą również publikowane listy osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz listy jego laureatów i wyróżnionych w finale.
 6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa w pkt 2 oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych Pana/Pani dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkował uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w XIX Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji.0
 11. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Ostatnio zmieniany 25 lutego 2019

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.