logo epuap1
logo bip
logo fb

Aktualności Krosno

04 stycznia 2018

Regulamin XVIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji

XVIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny
im. Franciszka Leji - regulamin

I Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu. Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

II Cele konkursu:

-    popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
-    motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
-    przygotowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
-    wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
-    diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

III Poziomy konkursu

XVIII PKM odbywa się na dwóch poziomach.
Uczestnikami pierwszego poziomu konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych liceów, klas pierwszych i drugich techników oraz klas trzecich gimnazjów, zaś uczestnikami drugiego poziomu uczniowie klas drugich liceów oraz klas trzecich techników.

IV Etapy konkursu

Konkurs (na każdym z poziomów) przebiega w czterech etapach: szkolnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (finał). Poszczególne etapy każdego z poziomów (oprócz szkolnego) odbywają się w tym samym dniu i o tej samej godzinie (godz. 10.00).

V Organizacja PKM

Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja PKM wyłoniona z macierzystej szkoły według opracowanych przez siebie zasad. Tematy zadań opracowuje komisja szkolna. Następnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. przekazuje (formalnym pismem) listy zwycięzców etapu szkolnego przewodniczącemu odpowiedniej komisji powiatowej do szkoły, w której odbywać się będą eliminacje etapu powiatowego. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisjach konkursowych na każdym z etapów konkursu. Po przekroczeniu terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do etapu powiatowego szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłosić czterech uczniów na każdy z dwóch poziomów konkursu, zaś gimnazja jednego ucznia na pierwszy poziom. Dopuszczalna jest większa liczba zgłoszonych jednakże pod warunkiem uzyskania zgody przewodniczącego komisji dodatkowej powiatowej i wytypowania dodatkowej osoby do poprawy prac konkursowych. Etap powiatowy odbędzie się 17 lutego 2018 r., etap rejonowy 24 marca 2018 r., zaś etap wojewódzki 21 kwietnia 2018 r.

Finałem konkursu kieruje Adam Kawałek i odbywa się on w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 82). Zestaw konkursowy będzie składał się we wszystkich etapach z pięciu zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie każdego z etapów wynosi 150 minut. Uczestnika konkursu obowiązuje rozwiązanie wszystkich ogłoszonych zadań. Każde zadanie oceniane jest w skali 0 – 6 pkt. Uczniowie mogą używać kalkulatorów prostych. Prace uczniów na wszystkich etapach są kodowane. Zestawy pytań konkursowych opracowują przewodniczący I i II poziomu konkursu we współpracy z pracownikami Politechniki Rzeszowskiej oddelegowanymi przez RO PTM (dr Paweł Witowicz i dr Janusz Dronka) i dostarczają je do odpowiednich przewodniczących komisji powiatowych (rejonowych) i wojewódzkiej. Zespół oceniający powołuje odpowiedni przewodniczący komisji powiatowej, rejonowej lub wojewódzkiej. Przewodniczący Komitetu PKM nadzoruje zespół oceniający prace etapu wojewódzkiego. Prace wszystkich etapów muszą być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach poprawy można dokonać do trzech dni po zawodach danego etapu, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komitetu PKM. Protokół etapu powiatowego (rejonowego) dostarcza przewodniczący komisji konkursowej odpowiedniemu przewodniczącemu komisji bezpośrednio wyższego stopnia oraz w postaci elektronicznej (plik Excel-ujednolicone tabelki w exelu Sekretarz Komitetu PKM prześle do wszystkich szkół) Sekretarzowi Komitetu PKM na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od daty etapu powiatowego, a do 26 marca 2018r. w przypadku etapu rejonowego.

Listę osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego (wojewódzkiego) ustala się na zebraniu przewodniczących komisji powiatowych (rejonowych) po otrzymaniu wszystkich protokołów etapu powiatowego (rejonowego). Zebranie takie zwołuje przewodniczący komisji rejonowej (wojewódzkiej). Przewodniczący komisji powiatowych podają odpowiednim przewodniczącym komisji rejonowych wraz z protokołami z pierwszego etapu adresy mailowe, na które otrzymają informacje o liście zakwalifikowanych do etapu rejonowego. Do etapu rejonowego (wojewódzkiego) zostaną zakwalifikowani zwycięzcy etapu powiatowego (rejonowego) oraz wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w eliminacjach powiatowych (rejonowych) co najmniej tyle punktów ile wynosi minimum kwalifikacyjne ustalone podczas zebrania przewodniczących komisji. Ponadto do etapu rejonowego zostaną zakwalifikowani zwycięzcy Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego dla Szkół Zawodowych. Koszty dojazdu do szkoły,  w której odbywa się etap powiatowy (rejonowy, wojewódzki) pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość odwołania się od ilości przyznanych punktów. Odwołania takie rozpatrywane mogą być w poszczególnych komisjach powiatowych (rejonowych) nie później niż do momentu przekazania wyników na kolejny etap. Odwołanie należy kierować do przewodniczącego danego etapu drogą pisemną lub e-mailową, z podaniem numeru zadania i krótkiego uzasadnienia wnoszonego odwołania. Listę osób zakwalifikowanych do wyższego etapu konkursu oraz listę jego laureatów i wyróżnionych w finale publikuje się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Uczniowie gimnazjum biorący udział w I poziomie finału konkursu podlegają odrębnej klasyfikacji. Zgodę na opublikowanie nazwiska ucznia odbierają przewodniczący komisji powiatowych podczas etapu powiatowego i powiadamiają przewodniczących komisji rejonowych i przewodniczącego Komitetu PKM o przypadkach braku zgody na publikację (e-mail przewodniczącego PKM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W skład rejonu rzeszowskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: rzeszowskiego (grodzkiego i ziemskiego), strzyżowskiego, łańcuckiego, dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, leżajskiego.

W skład rejonu krośnieńskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: krośnieńskiego (grodzkiego i ziemskiego), jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego.

W skład rejonu przemyskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: przemyskiego (grodzkiego i ziemskiego), jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

W skład rejonu tarnobrzeskiego wchodzą wszystkie szkoły średnie powiatów: tarnobrzeskiego (grodzkiego i ziemskiego),stalowowolskiego, niżańskiego, janowskiego.

W przypadku zgłoszenie do konkursu szkoły spoza województwa podkarpackiego przewodniczący szkolnego komitetu uzgadnia udział uczniów w etapie powiatowym z przewodniczącym dowolnie wybranej komisji powiatowej.

VI Zadania Przewodniczącego Powiatowej i Rejonowej Komisji PKM

-    udzielanie uczniom i nauczycielom informacji o organizacji terminach i zasadach udziału w konkursie,
-    opracowanie zasad kodowania prac etapu powiatowego (rejonowego),
-    powołanie zespołu oceniającego etap powiatowy (rejonowy),
-    zorganizowanie powiatowego (rejonowego) etapu konkursu,
-    nadzorowanie poprawy zadań konkursowych, która musi się odbyć w dniu etapu
-    dążenie do pozyskania ewentualnych nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w etapie powiatowym oraz sporządzenie i rozdanie dyplomów,
-    napisanie protokołu z etapu powiatowego i przekazanie go Przewodniczącemu Komisji Rejonowej PKM
-    w przypadku przewodniczącego komisji rejonowej zwołanie zabrania przewodniczących komisji powiatowych w celu kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego,
-    popularyzacja konkursu na terenie powiatu (rejonu).

VII Zadania Komitetu PKM:

-    opracowanie regulaminu konkursu,
-    przygotowanie zadań na wszystkie etapy (oprócz szkolnego) i kryteriów ich poprawy (Przewodniczący I i II poziomu PKM wraz z dr. Pawłem Witowiczem i dr. Januszem Dronką),
-    przygotowanie wzoru protokołów poszczególnych etapów (oprócz szkolnego),
-    dostarczenie zestawów zadań i wzoru protokołów do przewodniczących komisji,
-    zorganizowanie etapu wojewódzkiego PKM,
-    powołanie zespołu oceniającego zadania etapu wojewódzkiego.
-    wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,
-    pozyskanie ewentualnych sponsorów etapu wojewódzkiego, sporządzenie i rozdanie dyplomów,
-    zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników dla laureatów i wyróżnionych,
-    popularyzacja konkursu.

VIII Zadania Sekretarza PKM

-    prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji konkursu.,
-    opracowanie wraz z innymi członkami Komitetu sprawozdania z kolejnych edycji konkursu,
-    przyjmowanie korespondencji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dotyczącej konkursu i odpowiadanie na nią  (w porozumieniu ze stosownymi członkami Komitetu PKM)
-    wydawanie dyplomów w przypadku nieobecności laureatów i wyróżnionych na uroczystym rozdaniu nagród,
-    udzielanie informacji na temat kwalifikacji do wyższych etapów konkursu oraz wynikach finału. (kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

IX Tematyka XVIII PKM:

Poziom I

Treści występujące w podstawie programowej gimnazjum (z 2007 r.) oraz (w zakresie szerszym):
-    podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych (+++),
-    liczby i działania (+++),
-    wartość bezwzględna i jej własności (-++),
-    równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi(dające się sprowadzić do pierwszego stopnia) (+++),
-    własności figur (+++),
-    podstawowe twierdzenia planimetrii - tw. Pitagorasa, (+++),
-    własności funkcji jednej zmiennej (-++),
-    równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych (+++),

Poziom II

Wszystkie treści jak dla poziomu I na etapie wojewódzkim oraz:
-    podstawy geometrii analitycznej (równanie prostej, odległość punktów)(+++)
-    dowody nierówności i tożsamości (+++),
-    kąty w okręgu (+++),
-    podstawy trygonometrii – zastosowanie w geometrii (+++),
-    trójmian kwadratowy (w tym wzory Viete’a i zadania z parametrem) (+++),
-    funkcje wielomianowe i funkcje wymierne (-++),
-    równania, nierówności i układy równań stopnia wyższego niż pierwszy (+++),
-    równanie okręgu (+++),
-    ciągi (--+),
-    pola figur(+++),
-    twierdzenie sinusów i cosinusów (--+),
-    iloczyn skalarny (--+),
-    elementy kombinatoryki (--+)
Wyjaśnienie :(+++) oznacza zagadnienia obowiązujące od etapu powiatowego konkursu,
 -   (-++) oznacza zagadnienia obowiązujące od etapu rejonowego konkursu,
 -   (--+) oznacza zagadnienia obowiązujące podczas finału konkursu.

Temat wiodący XVIII PKM: Trójkąty i ich własności.

X Skład Komitetu XVIII PKM:

mgr Adam Kawałek – Przewodniczący Komitetu PKM (SNM, PCEN w Rzeszowie - wicedyrektor, ul. Niedzielskiego 2, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
mgr Zdzisław Bocheński– Sekretarz Komitetu PKM (Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, 35-010 Rzeszów, ul. Ks J.Jałowego 1),
dr Paweł Witowicz – członek komitetu, konsultant zadań konkursowych (Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów),
dr Janusz Dronka - członek komitetu, konsultant zadań konkursowych (Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów),
mgr Dorota Gajdek – Przewodniczący I Poziomu PKM (IV LO, ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów),
mgr Wiesław Bać – Przewodniczący II Poziomu PKM (I LO w Rzeszowie, ul. 3 Maja, 35-030 Rzeszów),
mgr Piotr Trynkiewicz – Przewodniczący Przemyskiej Komisji Rejonowej PKM ( I Liceum Ogólnokształcące, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 4),
mgr Ireneusz Stawarz – Przewodniczący Krośnieńskiej Komisji Rejonowej PKM (I LO, 38-500 Sanok, ul. Zagrody 1),
mgr Beata Bieńko, mgr Iwona Dyderska - Przewodniczący Rzeszowskiej Komisji Rejonowej PKM (Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów),
mgr Piotr Drąg – Przewodniczący Rzeszowskiej Komisji Rejonowej PKM (IV LO, ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów),
mgr Irena Koperstyńska – Przewodniczący Tarnobrzeskiej Komisji Rejonowej PKM (Zespół Szkół w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17)

XI Przewodniczący komisji powiatowych konkursu (wchodzą w skład Komitetu PKM)

L.p.

Powiat

Przewodniczący komisji powiatowej

Szkoła, w której odbędzie się etap powiatowy konkursu

1.

brzozowski

mgr Joanna Bieńkowska

Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

ul. Prof. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów

2.

jasielski

mgr Renata Władyka

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło

3.

sanocki

mgr Ireneusz Stawarz

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok

4.

bieszczadzki i leski

mgr Bernard Baran

Liceum Ogólnokształcące w Lesku

ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko

5.

krośnieński  (grodzki i ziemski)

mgr Andrzej Bysiewicz

I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie

ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno

6.

stalowowolski

mgr Irena Koperstyńska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli,
ul. Hutnicza, 37-450 Stalowa Wola

7.

niżański

mgr Janusz Niemiec

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,
ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko

8.

tarnobrzeski (grodzki i ziemski)

mgr Wioletta Burnat-Zdroszczyk,

mgr Maria Borycka

Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika
w Tarnobrzegu,
ul. Jachowicza 13, 39-400 Tarnobrzeg

9.

kolbuszowski

mgr Joanna Kozubal

mgr Jadwiga     Michalczyk

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

10.

ropczycko-sędziszowski

mgr Agnieszka Smolak

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,
Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce

11.

strzyżowski

mgr Jerzy Moskal,
mgr Maria Cieplińska

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

12.

mielecki

mgr  Wojciech Maryniak

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu,
ul. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec

13.

łańcucki

mgr Małgorzata Wiatr

Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie,
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut

14.

dębicki

mgr Jolanta Pietrzyk. mgr Lucyna Bączek

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy,
ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica

15.

leżajski

mgr Barbara Klekacz

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku,
ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk

16.

rzeszowski (grodzki i ziemski – technika i licea profilowane)

mgr Beata Bieńko,
mgr Iwona Dyderska

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie,

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

16

rzeszowski (grodzki i ziemski – licea ogólnokształcące

mgr Joanna Skoczylas

IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,
ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów

17.

lubaczowski

mgr Janina Roczniak

Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów

18.

przeworski

mgr Bożena Fejdasz

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk

19.

jarosławski

mgr Katarzyna Trynkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław

20

jarosławski

mgr Agnieszka Sowa

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
ul. Kraszewskiego3, 37-500 Jarosław

21.

przemyski (grodzki
 i ziemski)

mgr Tadeusz Baran

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
w Przemyślu,
ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

22

przemyski (grodzki
 i ziemski)

mgr Leszek Sochański

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

ul. B-pa Glazera 44, 37-700 Przemyśl

23

janowski

mgr Zygmunt Sowa

Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim,
ul. Jana Pawła II nr. 1,23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie

Przewodniczący Komitetu XVIII PKM
Adam Kawałek
Kontakt: telefon: 17 8534097 wewn. 24

Ostatnio zmieniany 10 stycznia 2018

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Oddział w Krośnie

ul. Grodzka 45b
38-400 Krosno

tel. +48 13 432 00 57
fax +48 13 436 30 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu Krosno

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.